top of page

הקמת מבנים במחנה צבאי בדרום

הקמת מבנים במחנה צבאי בדרום 

עריכת מסמכי מכרז להקמת 5 מבנים במחנה צבאי בדרום, בשטח 4,500 מ"ר - מבנה מגורים, מבנה מטבח וחד"א, מבנה אחסנה, מבנה הדרכה ומבנה חיול. 

עריכת המכרז בוצעה על פי הנחיות סטנדרטיזציה שהוכנו על ידינו, מניסיוננו מפרויקטים רבים, זאת על מנת להבטיח אחידות ובהירות מסמכי המכרז, תוך מתן דגשים והנחיות בשביל להימנע ככל הניתן מכפילויות ו\או דו משמעות ו\או סתירות במסמכי המכרז. 

העבודה כללה עריכת כלל מסמכי המכרז עפ"י תנאי משרד הביטחון, לרבות ביצוע בקרה הדוקה למסמכי המכרז של היועצים, ליווי בשלב פרסום המכרז עד לבחירת קבלן זוכה.

אומדן : 33,000,000 ש"ח 

מזמין: משהב"ט\אגף הבינוי 

קבלן ראשי: שטאנג בניה והנדסה בע"מ

IMG-20200827-WA0011
IMG-20191112-WA0035
IMG-20191112-WA0031
IMG-20191003-WA0032
IMG-20191112-WA0015
IMG-20191112-WA0027
IMG-20191112-WA0014
IMG-20190819-WA0024
IMG-20190819-WA0025
IMG-20190819-WA0032
bottom of page